top of page
มาร่วม TAP และนักวิชาการที่ชื่นชอบในการประชุม Virtual CIES ในเดือนเมษายน เป็นครั้งแรกที่การประชุมประกอบด้วยการติดตามเฉพาะเรื่องสังคมนิยมในศตวรรษที่ 21: ทางเลือกทั่วโลกสำหรับปิตาธิปไตยทุนนิยมทางเชื้อชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เซสชันด้านล่าง:
Final_2021CIES thematic track flyer.jpeg
bottom of page